Tarih 25 Şubat 1980. Bedelli askerlik kabul edildi. Yurt dışındaki işçiler 20 000 mark ödedikleri takdirde askerlik yapmayacaklar.

      Bedelli askerlik, Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.

      18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 21 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" (dövizle askerlik hizmetine tabi erler) ismi de verilir.

      Askerlik Kanunu, muvazzaf askerliğe alternatif olarak bedelli askerliğe ilişkin düzenlemelere yer vermektedir. Söz konusu düzenlemelere göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan yükümlüler yine Kanunda belirlenen bir miktar bedeli ödeyerek muvazzaf askerlik görevini yerine getirmiş sayılmaktadırlar.

      Bu bağlamda, muvazzaf askerlik görevini fiilen yerine getirenler ile bedel

ödemek suretiyle yerine getirenler arasından bir fark bulunmamaktadır.

      Askerlik Kanununda, bedelli askerliğe ilişkin olarak farklı tarihlerde yapılmış farklı düzenlemeler mevcuttur. Bu konudaki en son düzenleme, 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek m.1 hükmünün birinci fıkrası değiştirilmesi ile ve bu kanuna geçici m. 55 hükmünün eklenmesi ile yapılmıştır. Askerlik Kanunu geçici m. 55 hükmü

ile geçmişteki düzenlemelerden farklı olarak yurt içinde yaşayan yükümlüler için de genel ve kalıcı bir bedelli askerlik düzenlemesi getirilmiştir.    

      MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

e) Bedelli askerlik: Kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşımak kaydıyla bedelli askerliğe seçilenlerin belirlenen bedeli ödemesi ve temel askerlik eğitimi yapması şartı ile yerine getirilen askerlik hizmetini,

ğ) Dövizle askerlik: Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan bu Kanunda belirtilen usul ve esasları yerine getirenlerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını, ifade eder.

      MADDE 9 – (1) İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

(2) İstekli sayısının bedelli askerlik için belirlenen sayıdan fazla olması hâlinde, bedelli askerlikten yararlanabilecek olanlar kura ile seçilir. İstekli sayısının yararlandırılacak sayısından az olması durumunda kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilir. Yararlanma şartlarını haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulur. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez.

(3) Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(5) Bu madde kapsamında sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar kapsam dışına çıkarılarak bu kişilere erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlattırılır. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde, geri ödeme yapılır.

(6) Bedelli askerlik hizmetinden; fiilî askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamazlar.

(7) Seferberlik ve savaş halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.